• Etnik Gruplar ve Dinler

  Xibolar

  2018-03-26

  Xibo etnik grubu, bal?kç?l?k ve avc?l?k, da?c?l?k ve ormanc?l?k, tar?m ve modernlik gibi birbirini izleyen farkl? kültürel geli?me dönemlerinden geçerek, günümüzde hem kendi kültürünü koruyan, hem de di?er etnik gruplar?n kültürleriyle kayna?an ça?da? bir etnik grup haline geldi.

  Xinjiang'da ya?ayan Xibolar?n nüfusu 2010 y?l?nda 420 bini buldu. Xibolar esas olarak Yili Kazak Özerk ?lçesi'ndeki Çabuçar Özerk Xibo ?lçesi ile Urumçi, Yining, Tacheng, Huocheng, Gongliu ve Nilek'de ya??yor.

  Xibo isminin görüldü?ü en eski yaz?l? kay?t, “Qing Hanedan? Mançurya Kay?tlar?” adl? kitapt?r. Bu isim ilk defa 1539 y?l?ndaki “Dokuz Devlet Aras?ndaki Sava?” kaydedilirken kullan?ld?. Xibo isminin, Çince tarihi kitaplarda farkl? hanedanlarda farkl? yaz?l??? vard?r. Tarihte bu etnik gruba Shiwei, Shibi, Xibei, Xibai, Shebo, Shibo ve Xiebei adlar? verildi. Qing Hanedan? dönemine ait kay?tlarda en çok “Xibo” olarak kullan?ld?.

  Qing yönetimi ?mparator Qianlong döneminin 27. y?l?nda (1762) Yili'de komutanl?k kurdu. S?n?r? korumak için Qing yönetimi ayn? y?l çok say?da Mançu askeri Xinjiang'a gönderdi. Xibo asker ve siviller, önemli bir güç olarak ?mparator Qianlong'un emriyle Xinjiang'a göç etti. ?mparator Qianlong döneminin 29. y?l?nda (1764) Qing yönetimi, Shenyang'da ya?ayan seçkin er ve subaylar ile ailelerinden olu?an 4 binden fazla ki?iyi Xinjiang'a gönderdi. Bu ki?iler, Çin'in Ay Takvimine göre ayn? y?l?n dördüncü ay?n?n 10. gününde ve 19'uncu günüde iki grup halinde Shengjing'den (?imdiki Shenyang) bat?ya göç etmeye ba?lad?. Bu iki grup Xibolar, ka?n?larla yolda çe?itli zorluklar?n üstesinden gelip Ay takvimine göre Qianlong döneminin 37. y?l?n?n 7. ay?n?n 20. ve 22. günlerinde (4 ve 6 Eylül 1765) Xinjiang'?n Yili bölgesinin Suiding yöresine (?imdiki Huocheng kenti) ula?t?.

  ?mparator Qianlong döneminin 31. y?l?n?n (1760) birinci ay?n?n ba?lar?nda, Yili Komutanl???, buraya göç eden Xibo er ve subaylar ile ailelerini Çabuçar'a yerle?tirdi. Xibolar, Yili'ye ula?t?ktan sonra bir kamp kurup zaman?n Çarl?k Rusyas? s?n?r?ndaki 18 karakolu ile Ka?gar ve Harbahat (?imdiki Tacheng kenti) gibi askeri aç?dan önemli kasabalar? korumakla görevlendirildi.

  小蚂蚁棋牌 幸运棋牌首页| 赌博软件下载| 棋牌游戏平台大全| 锦年华棋牌下载| 网上牛牛游戏