• Özel Bilgi

  Haritalar Dünyas?nda bir Xinjiang Hikayesi: Haritalar ve Etnik Gruplar(1)

  08.03.2019 作者:Wang Yao

  Bat? S?n?r?nda Sekiz Afi? Askerleri: Tianshan Da?? eteklerinde kahraman sava?ç?lar

  Qing Hanedanl???’n?n Mançu halk? taraf?ndan kurulmas?, Sekiz Afi? Ordusu Demir Taburu’nun k?vrak zekas? olmadan pek mümkün de?ildi. Qing ordusu ba?kenti ele geçirdikten ve Ming Hanedanl???’n? devirdikten sonra, Sekiz Afi? Ordusu, askeri kontrolü güçlendirmek için önemli ?ehirlere ve stratejik s?n?r mevkilerine gönderildi. ?mparator Kangxi döneminde, Sekiz Afi? Ordusu askerleri ve yetkilileri genellikle Pekin çevresinde konu?land?r?ld?. Yava? yava? bu askerler, Jinan, Xuzhou, Jiangning (Nanjing), Xi'an, Fuzhou, Guangzhou, Zhangjiakou, Liangzhou ve Zhuanglang'a yay?ld?lar. Daha sonra, ?mparator Qianlong döneminde, on binlerce Sekiz Afi? askeri, Xinjiang’a gönderildi.

  Resim 71 : Qianlong Hanedanl??? “Genel Xinjiang Atlas?”nda bir Xinjiang haritas?

  Mançu halk?n?n gelenek ve göreneklerini korumak, ayn? zamanda yerel halkla çok fazla iç içe olmaktan kaç?nmak için, Sekiz Afi? ordular?, askerlerin e?leri ve çocuklar?yla beraber ya?ayabilece?i ayr? askeri kamp ve yerle?im yerleri kurmu?lard?r. Bu yerle?im yerleri, Qing Hanedanl??? metinlerinde mancheng (Mançu ?ehirleri) veya minying (Mançu kamplar?) olarak geçer.

  Qing-dönemi Xinjiang'?n "Mançu ?ehirleri", ço?unlukla Yili'deki Huiyuan ve Huining ?ehirleri, Barkol’un eteklerindeki Huining(ba?ka bir karakterle yaz?lm??) ?ehri, Urumçi’deki Gongning, antik Be?bal?k kentinin d???ndaki Fuyuan, Turpan’daki Guang’an gibi ?ehirler kuzey bölgelerinde bulunuyordu. Xinjiang’daki Hami, Yarkent, Ka?gar, Yengisar, Uçturfan, Suijing(bugünkü Çöçek), ve aksu gibi di?er ?ehirlerde bulunan “Mançu Kamplar?”, 71. resimde gösterilmi?tir.

  Yili’nin en önemli s?n?r bölgesi, Xinjiang’?n en yüksek askeri ve siyasi otoritesi olan Yili Generali’ne ev sahipli?i yap?yordu. Qianlong döneminde Xinjiang’?n birle?tirilmesinden k?sa bir süre sonra, Yili’ye çok say?da Sekiz Afi? askeri gönderildi. 1764'ün ilk yar?s?nda, bugüne dek Gansu Eyaletindeki Liangzhou ve Zhuanglang'da bulunan 3200 asker, e?leri ve çocuklar? ile birlikte kal?c? olarak Yili Vilayetine ta??nd?. Bu s?rada, Rehe'de(Hebei ve Liaoning'i kapsayan eski bir il) görev yapan 1032 Sekiz Afi? askeri, 1 Nisan 1764’te yola ç?kt?lar ve 1766 y?l?nda Yili bölgesine geldiler. 1769-1771 y?llar? aras?nda Xi'an'dan toplam 2088 Sekiz Afi? askeri, Yili garnizonlar?na transfer edildi. 6000 bin asker ve aileleriyle beraber toplam yirmi bin insan, Yili bölgesine yerle?tirildi.

  Resim 72 : Qianlong Hanedanl??? döneminde Xinjiang Haritas?’nda Urumqi

  Resim 73 :Qing Hanedanl???’n?n son dönemlerine do?ru Urumçi’deki Mançu yerle?kesinin bat? kap?s?

  72. resim, Qing Hanedanl??? döneminde, Urumçi bölgesini ve çevresini gösteren eski bir haritad?r. Haritaya yak?ndan bakt???m?zda, Urumçi’de hem Hanceng (Han ?ehri), hem de Mancheng (Mançu ?ehri) oldu?unu görebiliriz. Haritan?n üzerinde ?öyle Çince yaz?lm?? ?öyle bir not vard?r: “ Mançu ?ehri bir Askeri Vali (dutong), bir "Zhenxi ve Dihua Tah?l Müfetti?i" (zhendidao), bir kad?(zhizhou), Genel Müfetti?(tongpan), ve bir filo Sekiz Afi? askerlerinden olu?uyor.”

  Bu Mançu ?ehri(Resim 73), 1772 y?l?nda kurulmu? ve Qianlong taraf?ndan Gongning ?ehri ad? verilmi?tir. 1773 y?l?nda, aslen Liangzhou ve Zhuanglang’da görev yapan 83 asker, 2700 süvari, 300 piyade, 40 topçu, 24 zanaatkar ve 280 harp okulu ö?rencisi dahil 3000’den fazla ki?i, aileleriyle beraber toplam 10 binden fazla insan Urumçi’ye ta??nd?.

  Resim 74 : 1875 y?l?nda Barkol Mançu yerle?kesinin sokaklar?

  ?mparator Qianlong döneminde, 1300’den fazla Sekiz Afi? askeri, Tabargatay(Çöçek), 1000 tanesi de Barkol’a yerle?tirilmi?ti(Resim 74). Stratejik olarak eri?ilemeyen ve ticareti geli?meye ba?layan Antik Kent’te 1000 asker görev yapt?. Ayn? zamanda, Do?u Xinjiang’?n önemli bir merkezi olan Turpan’da 500 asker görev yap?yordu.

  Sekiz Afi? Ordusu’na ait askeri personelin Xinjiang boyunca da??l?m? yukar?daki gibi oldu. Qing Hanedanl??? ortalar?nda, Xinjiang’?n çe?itli ?ehirlerinde 10 bine yak?n Sekiz Afi? personeli görev yapt?. Kuzey Xinjiang’daki askerler kal?c? olarak yerle?tirildi ve aileleriyle beraber gelmelerine izin verildi. Aile fertlerini de hesaba katarsak, zaman?nda Xinjiang’a göç eden insan say?s? 30 bin’in üzerindedir. Bu arada, güney bölgelerinde olanlar Qing askeri hiyerar?isinde huanfangbing veya “dönen garnizon askerleri” olarak biliniyor. Bu askerlerin 3 y?lda bir görev yerleri de?i?ir ve aile fertlerini getirmelerine izin verilmezdi. Bu askerler, ba?lang?çta yerle?tirildikleri kuzey bölgelerinden transfer edilmi?ti.

  Güney Xinjiang'da bulunan huanfangbing’lerin say?s? zaman zaman de?i?mekle beraber, ortalama 850 civar?ndayd?. “Güney ?ehirlerinde Yer Alan Mançu ve Han Askerleri Kay?tlar?”na göre, Güney Xinjiang’da konu?land?r?lan askerler, Ka?gar’da 331, Yengisar’da 80, Yarkent’te 200, Uçturfan’da 148 ve Aksu’da 62 tane olarak bilinmekteydi.

  75. Resim, ?mparator Jiaqing döneminde Xinjiang'? temsil eden eski bir haritad?r. Görüldü?ü üzere o zamanlar Ka?gar’da iki ?ehir vard?: Laining ve Huicheng. Laining, ?mparator Qianlong saltanat?n?n 27. y?l?nda(1762) in?a edilmi? ve dokuz y?l sonra imparator taraf?ndan Laining ismi verilmi?tir. Burada 300’den fazla Sekiz Afi? Ordusu askeri ve memurlar? bulunuyordu. 75. resmin alt yar?s? Yengisar bölgesidir. ?mparator Qianlong'un hükümdarl??? s?ras?nda, yeni bir yerle?im yeri henüz kurulmam??t?. Sadece, ?ehri do?u ve bat? olmak üzere ikiye ay?ran bir duvar in?a edildi. Sekiz Afi? Ordusu memurlar? ?ehrin kuzeyine konu?land?r?ld?.

  Qing Hanedanl??? döneminde Sekiz Afi? ordusu, Xinjiang'?n birli?ini ve bar???n? sa?layan merkez askeri güçtü. Bu 10 bin kadar iri yar? askerler, Bat? s?n?rlar?n? korumak için memleketlerinden kalk?p Çin’in ta öbür ucuna göç ettiler. Buraya kal?c? olarak yerle?tirilen askerin çocuklar? da onlar?n yollar?ndan gitti.

  Resim 75 : Jiaqing Hanedanl??? “Bat? Haritalar?”nda gösterilen Ka?gar ve Yengisar

  Sava? zamanlar?nda, çöldeki sava? alanlar?na yönelecek ve dü?man hatt?n? bozguna u?ratacaklard?r. Çungarya’daki Khoja gibi isyanlar?n bast?r?lmas? gibi olaylarda bu askerler oldukça aktif bir rol üstlendiler. Bar?? zamanlar?nda ise, askeri kamplarda kal?p s?n?r bölgelerini korudular.

  ?mparator Daoguang döneminde ç?kan Jahangir Khoja isyanlar? s?ras?nda, güney Xinjiang'?n en yüksek askeri otoritesi olan Yili Generali Qing Xiang, Ka?gar’?n i?galini görmeye dayanamayarak vatansever duygularla intihar etti. Qing Hanedanl??? ar?ivlerinde, Mançu yetkililerinin, dü?mana teslim olmak yerine intihar ettiklerine dair birçok tarihi belge vard?r. S?n?r bölgelerini koruyan Sekiz Afi? ordusunun birço?u, görevlerine ölümüne sad?k kald?lar.

  Han Hanedanl??? döneminde, ?mparator Gaozu , “Büyük Rüzgar ?ark?s?”nda, “Rüzgar güçleniyor, bulutlar yükseliyor / Gücüm denizlerde hüküm sürüyor, ben döndüm köyüme. ?imdi cesur askerler, koruyor ülkemin dört bir yan?n?” demektedir. Burada geçen “cesur askerler”, Sekiz Afi? Ordusuna bir göndermedir.

  Kaynakça

  • Ding Yizhuang: Qing Hanedanl???n?n Kuzey Xinjiang S?n?rlar?ndaki Sekiz Afi?in Ordusuna Genel Bir Bak??, Çin S?n?r Bölgelerinin Tarihi ve Co?rafyas?. Say? 2, 1991.

  • Wu Yuanfeng: Qing Hanedanl???'ndaUrumqi'de bulunanMançu Kamplar? Üzerine Bir ?nceleme, Çin S?n?r Bölgelerinin Tarihi ve Co?rafyas?. Say? 3, 2004.

  • Su Kuijun: Qing Hanedanl???nda Xinjiang'da bulunan Mançu Kamplar? Üzerine Bir Çal??ma, 2006 y?l?nda Xinjiang Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi

  小蚂蚁棋牌 千炮捕鱼达人| 乐谷棋牌游戏首页| 好运来棋牌app| 网上棋牌娱乐首页| 遇乐棋牌大厅首页