• Haber

  "Ulusal dil becerisi, Xinjiang halk?n?n kalk?nma hakk?n? korumak için ön ?art"

  10.03.2019

  Birle?mi? Milletler ?nsan Haklar? Konseyi 40. oturumu Cenevre'de devam ediyor. Toplant? kapsam?nda "Xinjiang'da insan haklar? çal??malar?ndaki ilerlemeler" konulu oturum yap?ld?.

  Çin ?nsan Haklar? Ara?t?rmalar? Derne?i Üyesi ve Xinjiang Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetim Fakültesi Profesörü Zulhayat ?smail, oturumda yapt??? konu?mada, Çin'in ulusal dilini yayg?nla?t?rman?n, Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplar?n kalk?nma hakk?n? korumak için bir ön ?art oldu?unu aç?klad?.

  Ulusal dil becerisinin ayr?ca Xinjiangl?lar?n yoksulluktan kurtulmas? için de önemli bir araç i?levi gördü?üne dikkat çeken ?smail, bunun sermaye, nitelikli kadro ve teknolojiler gibi üretimin ba?l?ca elementlerinin Xinjiang'a transfer edilmesine, böylece Xinjing'da ya?ayan etnik gruplar?n milli ça?da?la?ma sürecine kat?lmas?na yard?mc? olaca??n? belirtti.

  ?smail, ulusal dil becerisini yayg?nla?t?rman?n az?nl?k etnik gruplar?n dillerini d??lamay? de?il, ortak kalk?nmay? gerçekle?tirmeyi hedefledi?inin alt?n? çizdi.

  Çin hükümetinin hukuk do?rultusunda çe?itli etnik gruplar?n kendi dillerini geli?tirme ve kullanma haklar?n? etkin ?ekilde korudu?unu vurgulayan ?smail, bu yöndeki tedbirleri s?ralad?.

  Buna göre, etnik dillerin sonraki nesillere aktar?lmas? için özel ve yüklü bir e?itim bütçesi ayr?lacak, etnik gruplar aras?nda dil konusunda etkile?im ve payla??m te?vik edilecek, az?nl?klar?n da ortak kalk?nmaya ula?mas? sa?lanacak.

  小蚂蚁棋牌 永利518棋牌首页| 666棋牌游戏官网| 51棋牌游戏app网站| 云海棋牌游戏| 晴天棋牌app