• Haber

  Ka?garl? yetkili Ferhat Rozi mesleki e?itim okullar?n? anlatt?

  18.03.2019

  (CRI, Yi Xin)

  Birle?mi? Milletler (BM) ?nsan Haklar? Konseyi, Cenevre'de Çin'in 3. Ulusal ?nsan Haklar? ?nceleme Raporu'nu onaylad?. Cenevre'deki görü?melere kat?lan Çin heyeti üyesi Ferhat Rozi Çin Medya Grubu-CRI muhabirine konu?tu.

  Büyük Ka?gar Bölgesi Belediye Ba?kan? Ferhat Rozi, mesleki e?itimin a??r?c?l?ktan ar?nd?rmak için etkili bir önlem oldu?unu ifade etti.

  Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneybat?s?nda yer alan Ka?gar'da ya?ayan nüfusun %90'? Uygur. Pek ço?u köylerde ya??yor. 1990'l? y?llar?ndan beri a??r?c? dini dü?üncelerin nüfuzuyla birlikte Ka?gar'da halk aras?nda gelenek ve görenekler giderek muhafazakârla?maya ba?lad?. Hayat?n seküler yönü tamamen reddediliyor ve ?iddet olaylar? art?yordu.

  Ferhat Rozi uzun y?llard?r Ka?gar'da yerel yönetimde hizmet veriyor. Rozi, radikal dü?üncelerin öncelikle geleneksel ya?am tarz? üzerinden günlük ya?ama s?zd??? görü?ünde:

  "Örne?in dü?ünlerde dans edilmiyor ve ?ark? söylenmiyordu. Baban?n ya da annenin cenazesinde a?lamak yasakt?. Çünkü diyorlard? ki 'Allah'?n verdi?i can?, Allah ald?, sen niçin a?l?yorsun?' Sigara ve içki yasakt?, g?dadan günlük ya?ama kadar pek çok konuda 'helal ve helal olmayan' ayr?m? belirsiz bir ?ekilde dayat?l?yordu. ?nsanlar okula gitmeyip, kitap okumay? ve televizyon izlemeyi reddediyordu. Hatta hastalananlar hastaneye bile gitmezlerdi."

  'A??r?c? görü?lerin Uygur adetleriyle alakas? yoktur'

  Ferhat Rozi, a??r?c?l???n çok korkunç bir seviyeye ula?t???n? ve bunlar?n geleneksel Uygur adetleriyle uzaktan yak?ndan alakas? olmad???n? söylüyor.

  Öte yandan Cenevre'deki insan haklar? toplant?s?na kat?lan Çin heyeti ba?kan? ve Çin D??i?leri Bakan Yard?mc?s? Le Yucheng, dün bir bas?n toplant?s?yla bölgedeki geli?melerle ilgili bilgi verdi.

  1990'l? y?llar?ndan beri "Üç kötü güç"ün Xinjiang'da çok say?da ?iddetli terör olay? gerçekle?tirdi?ini ve çok say?da masum insan? öldürdü?ünü ifade eden Le Yucheng, bu olaylar?n bölgesel istikrara zarar verdi?ini ve temel insan haklar?n? çi?nedi?ini vurgulayarak, terör eylemlerinin radikal dini ak?mlarla yak?ndan ili?kili oldu?una i?aret etti.

  Le, Xinjiang'da uygulanan a??r?c?l??? giderme önlemlerinin sonuç verdi?ini, bunlar?n terörü önlemek için hem bir aray?? hem de uluslararas? terörle mücadeleye bir katk? oldu?unu belirtti.

  Devletin yapt??? yoldan "helal de?il" diye geçmiyorlard?

  Le Yucheng ?unlar? söyledi:

  "Xinjiang'daki mesleki e?itim okullar?n? ziyaret etti?imde oradaki ö?rencilerin anlat?mlar?n? dinledim. Onlar diyor ki, eskiden her türlü seküler al??kanl?k reddediliyordu ve d??lan?yordu. 'Pan-?slamist' dü?ünce savunuluyordu. Müslüman olmayanlar?n i?ledi?i ürünler 'helal' olmad??? için kullan?lm?yordu. Hükümetin in?a etti?i yollardan, yine 'helal' olmad??? gerekçesiyle geçilmiyordu. Ö?renciler zorla 'cihat' ve 'kâfirleri öldürme' videolar?na maruz kald?klar?n? söylüyorlard?."

  Bu gidi?ata engel olmak için, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi yasalar çerçevesinde bir dizi önlem alarak terörle mücadeleye ba?lad?.

  Bu önlemlerden biri, radikal dü?üncelerden etkilenenleri, küçük suçlar i?leyenleri kurtaracak ve onlar? terörizmin kurban? olmaktan al?koyacak mesleki e?itim okullar?d?r.

  Ferhat Rozi mesleki e?itim okullar?ndaki ö?rencilerin, Çin'i karalamak isteyen baz? Bat?l? medya organlar?nda, "keyfi olarak tutuklanan Müslümanlar" gibi gösterildi?ine dikkat çekerek, asl?nda bu ki?ilerin radikal dü?üncelerden etkilenen, toplum için tehdit ta??yan hatta küçük suçlar i?leyen ki?iler olduklar?n? belirtti.

  Ferhat Rozi bu okullardaki ö?rencilerin lisan bilgilerini geli?tirdikleri, ayn? zamanda hukuk ve mesleki beceri e?itimi ald?klar?n? söyledi. Rozi'ye göre bu kazan?mlar, ileride onlar?n istihdam edilmelerini ve yoksulluktan kurtulmalar?n? kolayla?t?racak. Bölgeden gelen son haberlere göre, çok say?da ö?renci bu okullardan mezun olarak i? hayat?na at?ld?, baz?s? kendi i?lerini kurdu.

  Xinjiang'da 27 ayd?r herhangi bir terör sald?r?s? görülmedi. Sosyal istikrar?n tesis edilmesiyle bölgede turizm hareketlendi. Bölgenin kültürel ve tarihi merkezlerinden Ka?gar'da turist say?s? ve turizm tüketimi 2018'de %50 artt?.

  Yüzlerce y?ll?k Uygur geleneklerinin yeniden dirildi?ine ve insanlar?n modern ya?amdan d??lanmad???na dikkat çekten Ferhat Rozi, mesleki e?itim okullar? projesinde yer almaktan gurur duydu?unu söylüyor ve ekliyor: "Bu okullar, terörizm ve a??r?c?l?k ma?durlar?n? kurtarmak için yeni bir model yaratt?."

  小蚂蚁棋牌 皇朝棋牌官网下载| 天天中彩官网app| 电玩城捕鱼网址| 蓝洞棋牌下载官网| 黑旗娱乐棋牌平台