• Turizm

  Xinjiang'?n lavanta kokusuyla kalk?nan bölgesi

  17.07.2019

  Lavanta yeti?tiricili?i, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Huocheng ilçesi sakinlerinin hayatlar?n? de?i?tirdi.

  Yili Vadisi'nde bulunan Huocheng ilçesinde lavanta sektöründe bitki yeti?tiricili?inin ötesine geçilerek bölge sakinlerinin tabiriyle bir "koku endüstrisi zinciri" olu?turuldu.

  Huocheng, kendine özgü do?al ko?ullara sahip. Birçok da? ve nehrin yer ald??? bölgede topra??n verimlili?i çok yüksek. Bol ???k, uygun nem oran? ve toprak ko?ullar?, buray? lavanta yeti?tirmek için ideal bir nokta ve Çin'in en büyük lavanta üssü hâline getirdi. Bölge, "Çin'in lavanta diyar?" olarak biliniyor.

  Huocheng'de lavanta ekilen alan, 3800 hektara ula?m?? durumda. Bölgede, lavanta ekimine dayan?larak çe?itlendirilmi? kalk?nma yolu izlendi ve lavanta ürünlerinin i?lenmesinin geli?imi h?zland?r?ld?. Bunun yan?nda, lavanta ürünlerinin katma de?erinin artmas? için "koku endüstrisi zinciri" geni?letilirken, lavanta otlar? yerel halk için âdeta "nakit a?açlar?na" dönü?tü.

  ?u an, y?ll?k 40 ton esans ve 800 ton kuru çiçek üretimine sahip Huocheng ilçesinde, lavanta endüstrisinde 15 bin ki?i istihdam ediliyor. Bölge, 360'?n üzerinde ürün çe?idiyle ülke genelinde tan?nan pek çok marka ç?karm?? durumda.

  On y?l önce Sigong köyüne ba?l? olan bir kayal?k, ?u an 800 hektara ula?an göz al?c? lavanta tarlalar?na dönü?tü. Lavanta ekonomisi, muazzam de?i?imi beraberinde getirirken, Sigong'da ya?ayan köylülerin ki?i ba?? harcanabilir geliri 2018 y?l? itibar?yla 25 bin yuana ula?t?.

  Sigong köyünde ya?anan "Kelebek Etkisi", son y?llarda Xinjiang'daki k?rsal endüstrilerin geli?mesinin sadece bir minyatürü niteli?inde.

  CRI muhabirinin ald??? bilgilere göre, Huocheng ilçesindeki lavanta endüstrisi art?k kurutulmu? buketler ve uçucu ya?lar gibi geleneksel ürünlerden ibaret de?il; lavanta kültürü, art?k bölgede kök salm?? durumda.

  Lucaogou ve Qingshuihe kasabalar?ndaki lavanta çiftlikleri, müzeleri ve karnavallar? yurt içinden ve yurt d???ndan çok say?da turist çekiyor. Qingshuihe'deki lavanta bahçelerinde ziyaretçiler, ekim a?amas?ndan ya??n elde edilmesine dek tüm süreci görme imkân?na sahip.

  Bugün, lavanta yeti?tiricili?i ile gezi, kültür deneyimi ve e?lence turizminin entegrasyonu konusunda kararl? olan Huocheng, y?lda 600 bin turist a??rl?yor ve 200 milyon yuan turizm geliri elde ediyor.

  Lavanta endüstrisi büyümeye ve geli?meye devam ettikçe, lavantalar?n ekim alanlar? sürekli geni?liyor, çiftçi ve çobanlar?n gelirleri art?yor. Bununla beraber, lavanta ürünleri her geçen gün daha da çe?itleniyor, sektörün katma de?eri yükseliyor ve lavanta temal? yeme-içme ve konaklama sektörleri canlan?yor.

  小蚂蚁棋牌 四方娱乐下载| 大庆贯通棋牌下载| 真人棋牌游戏哪个好| 棋牌娱乐下载| 赌博app下载首页